Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu vozidla

 • Úvodné ustanovenia
  1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu vozidla (ďalej len “VOZP”) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme vozidla (ďalej len “Zmluva”), ktorá bude podpísaná pri preberaní vozidla.
  2. VOZP upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa vozidla a Nájomcu vozidla (ďalej len „Prenajímateľ”, “Nájomca” alebo “zmluvné strany“).
  3. Prenajímateľom vozidla je spoločnosť Ventas, s.r.o. so sídlom Jungmannova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 45 392 986, IČ DPH: SK2022969586, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63036/B.
  4. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od Prenajímateľa za finančnú odplatu prenajíma vozidlo.
  5. Prenajímateľ prehlasuje, že je držiteľom vozidla bližšie špecifikovaného v Zmluve. Vlastníkom vozidla je spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
  6. Prenajímateľ zároveň prehlasuje, že vozidlo je riadne prihlásené do evidencie motorových vozidiel vedenej podľa osobitného predpisu, že je vozidlo riadne zákonne aj havarijne poistené pre tuzemsko a ostatné štáty Európy a že za vozidlo je riadne odvádzaná cestná daň.
  7. Všetky vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných a zmluvných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka.
 • Práva a povinnosti Prenajímateľa
  1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať ku dňu účinnosti Zmluvy Nájomcovi vozidlo do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu s príslušnými dokladmi:
   1. osvedčenie o evidencii vozidla, časť 1  (“malý technický preukaz”)
   2. doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia
   3. doklad o platnej STK a EK (ak je prenajímané vozidlo staršie ako 4 roky a STK a EK už absolvovalo)
  2. Prenajímateľ ma právo v prípade závažnej poruchy vozidla, vplyvu vyššej moci či iným okolnostiam, ktoré vznikli nie vlastným zavinením (najmä v prípade havárie či poškodenia vyžadujúceho si okamžitú opravu a pod.) zrušiť Nájomcovi jeho objednávku. V takom prípade je Prenajímateľ povinný bezodkladne o tom Nájomcu informovať a najneskôr do 7 kalendárnych dní mu vrátiť zaplatenú odplatu aj ostatné poplatky za prenájom vozidla.
  3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Nájomca:
   1. užíva vozidlo v rozpore s účelom, na ktorý bolo Nájomcovi prenajaté alebo
   2. závažným spôsobom porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto VOZP
  4. Prenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia vozidla. Poistné krytie vozidla sa však nevzťahuje na pneumatiky (defekt), poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako aj osobné veci Nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá výlučne Nájomca. Spoluúčasť Nájomcu na náhrade škody je 5 % z výšky škody, pričom minimálna spoluúčasť Nájomcu na náhrade škody je 200 €.
  5. Vozidlo je vybavené GPS systémom určenia polohy a Prenajímateľ ma právo kedykoľvek na diaľku skontrolovať aktuálnu polohu vozidla.
  6. Prenajímateľ je oprávnený požadovať kedykoľvek prístup k vozidlu za účelom kontroly, či Nájomca užíva vozidlo v súlade s týmito VOZP.
  7. Prenajímateľ sa zaväzuje k maximálnej možnej miere ochrany všetkých získaných osobných údajov, a to v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a jeho dodatkami.
 • Práva a povinnosti Nájomcu
  1. Viesť vozidlo môžu len osoby uvedené v Zmluve.
  2. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti.
  3. Minimálny vek Nájomcu – fyzickej osoby je 21 rokov a Nájomca musí mať vodičský preukaz skupiny B platný aspoň dva roky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
  4. Za účelom overenia osobných údajov a vypracovania Zmluvy je Nájomca povinný preukázať Prenajímateľovi svoju totožnosť pomocou najmenej dvoch úradných dokladov, z ktorých aspoň jeden musí byť vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo pas. Okrem toho musí fyzická osoba doložiť aspoň jeden dokument, ktorý potvrdzuje adresu jeho trvalého pobytu (napr. účet za energie, telefónny účet a pod. nie starší ako 2 mesiace).
  5. V prípade Nájomcu – právnickej osoby je potrebné ku dňu podpisu Zmluvy okrem ustanovení v bode 3.3 a 3.4 týchto VOZP doložiť aj kópiu z Obchodného registra (resp. Živnostenského registra) nie staršiu ako 3 mesiace a fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak je platiteľom DPH). V prípade, že vozidlo nebude preberať a viesť štatutár alebo konateľ právnickej osoby, je potrebné predložiť plnú moc notársky overenú.
  6. Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOZP a ktorá nie je uvedená v Zmluve.
  7. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že vozidlo nebude riadené ním ako aj iným vodičom pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných či návykových látok.
  8. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie vozidla inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
  9. Nájomca vždy zodpovedá za riadne užívanie a vedenie vozidla a zároveň zodpovedá za porušenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku vozidla.
  10. Nájomca zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne v dôsledku jeho manipulácie s vozidlom, a to od momentu odovzdania vozidla Nájomcovi až do momentu jeho riadneho vrátenia Prenajímateľovi, s výnimkou bežného opotrebenia.
  11. Nájomca zodpovedá za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov počas celej doby nájmu. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená (aj dodatočne po skončení nájmu) pokuta za porušenie dopravných predpisov počas doby prenájmu, bude táto pokuta fakturovaná Nájomcovi alebo budú oprávnenému orgánu za účelom objasnenia alebo prejednania priestupku oznámené údaje Nájomcu, a to v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu.
  12. V prípade nutnosti vykonania opravy počas doby prenájmu je Nájomca povinný okamžite telefonicky kontaktovať Prenajímateľa a opravu s ním konzultovať.
  13. Nájomca podpisom VOZP udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov, a to na dobu neurčitú a v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
  14. Nájomca berie do úvahy, že v prípade nehody vozidla nemá Prenajímateľ voči nemu žiadnu povinnosť poskytnutia náhradného vozidla alebo akejkoľvek inej kompenzácie okrem tej, ktorú mu poskytne 24 hodinová pohotovostná služba Marcedes-Benz alebo poisťovňa, u ktorej je vozidlo zákonne a havarijne poistené.
  15. Nájomca bude dbať o bezpečnosť vozidla a zároveň bude dbať na dodržiavanie inštrukcií, ktoré dostal k používaniu jeho zabudovaných zariadení a výbavy od Prenajímateľa a výrobcu (vytlačené inštrukcie v podobe manuálu sa nachádzajú vo vozidle).
  16. Pokiaľ Nájomca počas trvania prenájmu spôsobí škody na majetku tretích osôb, je povinný informovať o tejto skutočnosti Prenajímateľa, a to najneskôr v čase vrátenia vozidla.
  17. V prípade, že Nájomca použije počas doby prenájmu povinnú výbavu vozidla (autolekárničku, hasiaci prístroj, rezervné koleso atď.), je povinný zabezpečiť jej náhradu alebo doplnenie použitého vybavenia. V opačnom prípade budú tieto náklady odpočítané z vratnej kaucie alebo faktúrované Nájomcovi.
  18. Nájomca sa v prípade poistnej udalosti kvalifikovanej ako totálna škoda alebo odcudzenie vozidla zaväzuje uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou cenou vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne.
  19. Nájomca nesmie vozidlo poskytnúť ako zálohu tretej strane a nesmie ho odcudziť.
 • Doba nájmu, cena a platobné podmienky
  1. Doba nájmu vozidla je minimálne 7 dní v hlavnej sezóne (jún až september) a minimálne 3 dni počas mimosezóny (október až máj).
  2. Cena prenájmu vozidla je 135 € s DPH za 1 deň prenájmu v sezóne a 99 € s DPH za 1 deň prenájmu mimo sezóny, poprípade dohodou.
  3. Rezerváciu je potrebné urobiť prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.campervan.sk.
  4. Celková cena prenájmu závisí od dĺžky prenájmu vozidla a zvoleného termínu prenájmu s prihliadnutím na prípadné zľavy ponúknuté Prenajímateľom.
  5. Prenajímateľ vystaví Nájomcovi najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky faktúru buď na 50 % z plnej ceny prenájmu, alebo na 100 % ceny prenájmu, podľa voľby Nájomcu uvedenej v objednávke.
  6. Vo faktúre bude započítaná aj extra výbava, ktorú si Nájomca v objednávke zvolil a ktorá je spoplatnená navyše (napr. plynové kartuše pre gril/varič a pod.)
  7. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť stanovený prenájom najneskôr do 3 kalendárnych dní od odoslania faktúry na jeho e-mail, ktorý uviedol v objednávke.
  8. Spolu s faktúrou Prenajímateľ pošle Nájomcovi e-mailom aj návrh Zmluvy, ktorá bude podpísaná pri preberaní vozidla.
  9. V prípade úhrady 50 % z plnej ceny prenájmu obdrží Nájomca od Prenajímateľa najneskôr 30 dní pred dátumom začiatku prenájmu vozidla faktúru na zvyšných 50 % z plnej ceny prenájmu, ktorú je Nájomca povinný uhradiť najneskôr do 3 kalendárnych dní od odoslania faktúry na jeho e-mail
  10. V prípade, že je objednávka zrealizovaná neskôr, než 30 dní pred začiatkom prenájmu vozidla, Nájomca je povinný zaplatiť naraz celých 100 % z plnej ceny prenájmu do 3 pracovných dní od prijatia faktúry na e-mail.
  11. Faktúra sa považuje za uhradenú až okamihom pripísania úhrady na účet Prenajímateľa uvedený vo faktúre.
 • Prevzatie a odovzdanie vozidla
  1. Vozidlo sa Nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase a mieste odovzdania, ktoré Nájomca uviedol v objednávke.
  2. Vozidlo sa Nájomcovi odovzdáva po 7.00 hod. v prvý deň nájmu a Nájomca je povinný vozidlo odovzdať Prenajímateľovi najneskôr do 17.00 hod. v posledný deň prenájmu.
  3. Vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované a vyčistené s plnou palivovou nádržou a výbavou, ktorú si Nájomca zvolil v objednávke a ktorá bude špecifikovaná v Zmluve a preberacom protokole.
  4. Prenajímateľ odovzdáva Nájomcovi vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy ako aj s poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch.
  5. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 45 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá tiež približne 45 minút. Nájomca je povinný s touto dobou počítať a vyhradiť si na ňu potrebný čas.
  6. Po vykonaní kontroly a ohliadky vozidla zmluvné strany vyplnia preberací protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla, v ktorom uvedú zistené nedostatky a vady vozidla a ktorý následne vlastnoručne podpíšu. Preberací protokol bude spísaný aj pri vrátení vozidla po uplynutí celkovej doby prenájmu.
  7. Nájomca vozidlo vráti Prenajímateľovi v nepoškodenom stave (v takom, v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného a plne funkčného príslušenstva, čoho prevzatie Prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom protokole.
  8. Nájomca vozidlo vracia Prenajímateľovi vyčistené a s plnou nádržou pohonných hmôt.
  9. Vozidlo sa považuje za odovzdané okamihom podpisu Zmluvy a Preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
 • Užívanie vozidla
  1. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel.
  2. Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude využité na:
   1. zárobkovú činnosť
   2. prepravu majetku alebo osôb
   3. prepravu mimoriadne ťažkých, horľavých, prašných, páchnucích či znečisťujúcich vecí
   4. nelegálnych vecí
  3. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy a technické zásahy – polepenie, vŕtanie, šróbovanie atď. a vozidlo umývať v autoumyvárni.
  4. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je nutné konzultovať s prenajímateľom.
  5. V prípade poškodenia vozidla, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú Nájomcom následné kroky:
   1. privolá sa polícia
   2. kontaktuje sa asistenčná službu poisťovne
   3. udalosť sa zdokumentuje, v prípade dopravnej nehody sa spíše zápisnica o nehode spolu s adresami a menami svedkov
   4. vytvorí sa fotodokumentácia
   5. neuznávajú sa nároky žiadnej tretej strany
   6. telefonicky sa kontaktuje Prenajímateľa
  6. V prípade odcudzenia vozidla je nájomca okamžite povinný:
   1. kontaktovať políciu
   2. kontaktovať asistenčnú službu poisťovne
   3. kontaktovať Prenajímateľa
   4. spísať zápisnicu, pričom jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od vozidla odovzdá Prenajímateľovi.
   5. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, Nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť Prenajímateľovi.
  7. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí vozidla a jeho súčasti Nájomca obratom kontaktuje Prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad. Nájomca je následne povinný strpieť primeraný čas na odstránenie závad bez nároku na kompenzáciu zo strany Prenajímateľa.
  8. Nájomca je oprávnený používať vozidlo len v rámci krajín Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Cesty do mimoeurópskych krajín musia byť odsúhlasené Prenajímateľom, cesty do vojnových oblastí sú prísne zakázané.
  9. Nájomca je povinný počas celej doby prenájmu užívať a nakladať s vozidlom s odbornou starostlivosťou, chrániť vozidlo pred odcudzením najmä tým, že ho nebude ponechávať odomknuté, pravidelne kontrolovať stav prevádzkových kvapalín a v prípade potreby vykonávať po dohode s Prenajímateľom nevyhnutnú údržbu.
  10. Vo vozidle je zakázané fajčiť a manipulovať s ohňom, hlavne s prenosnými varičmi. V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu je Nájomca povinný uhradiť celkovú výšku skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru alebo odstránenie škôd.
  11. Vozidlo sa nesmie použiť na ťahanie iného vozidla či prívesu. Ťažné zariadenie na vozidle slúži výhradne len na upevnenie nosiča na bicykle.
  12. S vozidlom sa sme jazdiť len po bežných asfaltových a betónových cestách, je zakázané s ním jazdiť po lesných a spevnených cestách poprípade v nevhodnom teréne, do ktorého nie je určené.
  13. Vo vozidle je zakázané prevážať a vodiť do vnútra zvieratá.
  14. Vozidlo nesmie byť použité na účasť v súťažiach alebo pretekoch.
  15. Je zakázané vozidlo preťažovať.
  16. Nájomca limit na najazdené kilometre, v rámci férového užívania by však nemal najazdiť v priemere viac ako 600 km za deň.
 • Kaucia / vratná záloha
  1. Pred začiatkom prenájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi kauciu (vratnú zálohu) vo výške 1 000 €.
  2. Kaucia slúži predovšetkým na krytie spoluúčasti v prípade poistnej udalosti alebo na krytie všetkých ostatných škôd, ktoré nemôžu byť Prenajímateľovi preplatené poisťovňou (napr. poškodenie alebo strata výbavy uvedenej v preberacom protokole a pod.).
  3. Kauciu je potrebné zložiť v hotovosti pri prevzatí vozidla alebo vopred prevodom na bankový účet Prenajímateľa, pričom v deň začiatku prenájmu musí byť kaucia na bankovom účte Prenajímateľa.
  4. V prípade, že Nájomca Prenajímateľovi kauciu neuhradí, má Prenajímateľ právo vozidlo Nájomcovi neodovzdať.
  5. V prípade, že vzniknutú škodu Prenajímateľovi nie je možné vyčísliť pri odovzdaní vozidla, Prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody, uhradiť z nej škodu a následne výšku použitej kaucie vyfaktúrovať Nájomcovi.
  6. Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi akúkoľvek škodu a náklady s ňou spojené, ktoré vznikli v čase nájmu a nie sú kryté poistením, a to aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Na všetky platby vystaví Prenajímateľ Nájomcovi riadny daňový doklad.
  7. Ak bude vozidlo vrátené Prenajímateľovi v poriadku a bez poškodenia, kaucia sa Nájomcovi vráti v plnej výške a spôsobom, akým bola Prenajímateľovi uhradená (okamžite v hotovosti alebo do 3 dní prevodom na účet Nájomcu).
 • Zmluvné pokuty a sankcie
  1. V prípade, že Nájomca neodovzdá vozidlo Prenajímateľovi najneskôr v posledný deň platnosti zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený faktúrovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý deň nasledujúci po poslednom dni nájmu vozidla, a to až do dňa vrátenia vozidla Prenajímateľovi.
  2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne neskorým odovzdaním dopravného prostriedku.
 • Storno poplatky
  1. Storno poplatky sú stanovené nasledovne:
   do 35 do 22 dní ku dňu prevzatia: 40% z celkovej sumy za prenájom
   – od 21 do 7 dní ku dňu prevzatia: 60% z celkovej sumy za prenájom
   – menej ako 7 dní ku dňu prevzatia: 80 % z celkovej sumy za prenájom
  2. Pri predčasnom vrátení vozidla zo strany Nájomcu mu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
 • Záverečné ustanovenia
  1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú voľnosť obmedzovali.
  2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a pred rezerváciou vozidla si VOZP Nájomca riadne prečítal, všetky ustanovenia VOZP sú mu jasné a zrozumiteľné, obsahu VOZP porozumel, na znak čoho pristúpil k rezervácií vozidla prostredníctvom objednávkového formulára na www.campervan.sk.
  3. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t. j. posledným dňom podľa dátumu uvedeného v objednávke a Zmluve, po riadnom vrátení vozidla späť Prenajímateľovi.
  4. Nájomca súhlasí s uložením svojich osobných údajov do databázy Prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje Nájomcu neposkytne tretej osobe.

V Bratislave dňa 1. mája 2018

Prenajímateľ:

Rastislav Štefánik

konateľ Ventas, s.r.o.

 

SoftHorse.sk